สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัด

เมื่อ วันที่ 12 มกราคม 2566 นาย ศักดา พิริยะกิจไพบูลย์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมประชุมร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี ด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
ในการประชุมครั้งนี้เพื่อหารือระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนสรุปเป็นประเด็นข้อเสนอเข้าสู่วาระการประชุม กรอ.จังหวัด โดยมี นางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม และนายพรศักดิ์ แสงเจริญ พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งจะได้จัดทำสรุปประเด็นข้อเสนอเข้าสู่ กรอ.จังหวัด เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานี โดยสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ได้พูดเกี่ยวกับช่องอานม้าขอให้พิจารนาเอาเรื่องเปิดด่านช่องอานม้า เข้าที่ประชุม กรอ.จังหวัด เพราะกำลังซื้อของกัมพูชามีมาก และเพื่อจะได้กระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป.