สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

ประชุมสมาชิกสามัญประจำปี 2565 สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ร่วมประชุมสมาชิกสามัญประจำปี 2565 และเลือกตั้งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในวันอังคารที่ 3 มกราคม 2566 และเพื่อเลือกต้ัง คณะกรรมการ สทท. ณ.โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
เมื่อ วันที่ 3 มกราคม 2566 นางศิริรัตน์ เด่นวรพงษาสุข ประธานที่ปรึกษากรรมการบริหารสมาคมฯ ได้รับมอบหมายจาก นายศักดา พิริยะกิจไพบูลย์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมสมาชิกสามัญประจำปี 2565 และเลือกตั้งคณะกรรมการ สทท. ประจำปี 2566 – 2568 สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ

ด้วยคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยชุดปัจจุบัน หมดวาระเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2565 ดังนั้นตาม พ.ร.บ. สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มาตรา 20 กำหนดว่า คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมสมาชิสามัญประจำปี 2565 เพื่อจัดการเลือกตั้ง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งนั้น

ในการลงสมัครรับเลือกตั้งมี 2 ท่าน โดยผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็น ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คือ นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ (โกจง) ได้รับการเลือกตั้งเป็น-ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) เป็นวาระที่ 2 มีวาระบริหารงานประจำปี 2566-2568 และสมาคมฯ ขอแสดงความยินดีกับ คุณชำนาญ ศรีสวัสดิ์ (โกจง) ที่ได้รับเลือกตั้งเป็น ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) สมัยที่ 2 ในครั้งนี้ พร้อมทั้ง คณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทุกท่าน.