สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

 

ร่วมประชุมเพื่อหารือการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวภายหลังวิกฤตน้ำท่วม

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมประชุมเพื่อหารือการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวภายหลังวิกฤตน้ำท่วม ร่วมกับ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) ร่วมกับภาคเอกชน 3 จังหวัด อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ อันก่อให้เกิดประโยชน์ในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นการตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมช้างน้อย เขื่อนสิรินธร อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย นายศักดา พิริยะกิจไพบูลย์ นายกสมาคมฯ นางศิริรัตน์ เด่นวรพงษาสุข ประธานที่ปรึกษากรรมการบริหารสมาคมฯ นายสมศักดิ์ โชติประดิษฐ์ ที่ปรึกษากรรมการบริหารสมาคมฯ นายทรงศักดิ์ จิระสุข ที่ปรึกษากรรมการบริหารสมาคมฯ นางสาววิสสุตา เผือกโพธิ์ทอง อุปนายกสมาคมฯ นายอภิชาต ศิวประภากร ที่ปรึกษานายกสมาคมฯ นายณัฐพล จำปาเทศ เลขานุการสมาคมฯ นางขนิษฐา พระอารักษ์ กรรมการกลางสมาคมฯ นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง สมาชิกสมาคมฯ ได้เข้าร่วมประในครั้งนี้ โดยสมาคมฯ ได้เสนอต่อ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถึงแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวภายหลังน้ำลด มีการนำการประชุมลงมาใน 3 จังหวัดนี้ ให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยสนับสนุนค่าเดินทาง หรือค่าที่พัก ค่าอาหาร สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว 3 จังหวัด สนับสนุนงบในการบำรุงถนนที่ชำรุด หาแผนในการบริหารน้ำอย่างเป็นระบบ เพราะจังหวัดอุบลราชธานี ถูกน้ำท่วมทุกปี ซึ่งในปี 2565 นี้ รุนแรงกว่าปี 2562 สถานที่ต่างๆ ต้องปิดลง นักท่องเที่ยว ยกเลิกการเดินทางมาเกือบทุกรูปแบบ 3 จังหวัด โดยพิษ โควิด-19 ยังไม่ทันฟื้นตัว ก็มาโดนน้ำท่วมซ้ำอีก

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับเรื่องที่นำเสนอมาทั้ง 3 จังหวัด โดยจะกลับมาร่วมประชุมร่วมกันอีกครั้งในเดือน ธันวาคม 2565 ก่อนที่จะเดินทางกลับได้ฝากให้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส่งเสริมสนับสนุนนำนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว ภาคอีสาน เพราะในเดือน พฤศจิกายน เริ่มต้นฤดูการท่องเที่ยวของภาคอีสาน.

ที่มา www.ubtba.org