สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

ร่วมในการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 อ.ขนิษฐา พระอารักษ์ กรรมการกลางสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอบหมายจากนายกสมาคมฯ เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อรับทราบรายละเอียดการตรวจประเมินฯ ก่อนที่จะลงพื้นที่ตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเขมราฐลุ่มน้ำโขง ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติลงพื้นที่เป็นประธานการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปี พ.ศ. 2565 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ ที่ว่าการอำเภอเขมราฐ เทศบาลตำบลเขมราฐ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ร่วมให้ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบในการตรวจประเมิน โดยการประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยที่โฮมสเตย์ที่ผ่านการประเมิน กรมการท่องเที่ยวจะได้มอบตรามาตรฐานรับรองให้ ต่อไป.