สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

ร่วมอบรมกิจกรรมสร้างกระบวนการขับเคลื่อนในระดับนโยบาย อพท.

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 นางขนิษฐา พระอารักษ์ กรรมกลางสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอบหมายจาก นายกสมาคมฯ เข้าร่วมอบรม กิจกรรมสร้างกระบวนการขับเคลื่อนในระดับนโยบาย อพท. ดำเนินกิจกรรมการศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมของเมืองที่พัฒนาสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (Unesco) ที่ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เมืองสร้างสรรค์ ( ด้านดนตรี) โดยมีผู้แทนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกประเทศไทยร่วมในการอบรม ซึ่งหลายๆ จังหวัดในประเทศไทย เป็นเมืองสร้างสรรค์ มีดังนี้

- จังหวัดเพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร

- จังหวัดสุโขทัยสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน

และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคเครือข่ายนานาชาติ โดยผ่านระบบออนไลน์ Zoomและpre zoom "Creative Cities Network the international Perspective " โดยผู้แทนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ต่างประเทศ

-Indonesia

ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ในการเสวนาในครั้งนี้ หลังจากนั้นสรุปการจัดกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน) หรือ อพท. ได้ดำเนินกิจกรรมการศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมของเมืองที่สามารถพัฒนาสู่การ
เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก โดยวิเคราะห์ศักยภาพและความเหมาะของเมืองในพื้นที่พิเศษของ อพท. และเมืองในพื้นที่เตรียมการประกาศเป็นพื้นที่เศษ ซึ่งจากผลการศึกษาดังกล่าว พบว่า จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเมืองที่มีศักยภาพสามารถเตรียมความพร้อมและพัฒนาไปสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกด้านดนตรี
ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อพท. จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมสร้างความร่วมมือกับเมืองที่ เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ภายในประเทศไทย ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการสร้างความร่วมมือระหว่างเมืองที่มีศักยภาพในพื้นที่พิเศษของ อพท.และพื้นที่เตรียมการประกาศเป็นพื้นที่
พิเศษกับเมืองที่เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ภายในประเทศไทยในด้านประเด็นต่าง ๆ ที่สอดคล้องตามองค์ประกอบของใบสมัครการเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก