สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

ร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนโยบายการเปิดประเทศ (อาสาสมัครท่องเที่ยวไทย)

เมื่อ วันที่ 24-26 สิงหาคม 2565 นางศรีดารา ประเปรียว สมาชิกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการมอบหมายจาก นายกสมาคมฯ ให้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนโยบายการเปิดประเทศ (อาสาสมัครท่องเที่ยวไทย) จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการกล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการอบรมครั้งนี้เพื่อให้มีอาสาสมัครท่องเที่ยวไทยที่กระจายได้ทุกแหล่งท่องเที่ยวทั่วจังหวัด โดยอาสาสมัครทุกท่านสามารถใช้ทักษะที่ตนมีได้รับการพัฒนานำไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้ โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยนักท่องเที่ยวในเบื้องต้นถ้าอาสาสมัครท่องเที่ยวไทยประสบการเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด การอบรมครั้งนี้มีทั้งหน่วยงานภาครัฐ และ เอกชน เข้าร่วมอบรมเป็นเครือข่ายทั้งจังหวัด.