สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

ร่วมกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวและเตรียมการต้อนรับนักท่องเที่ยว

วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 นายศักดา พิริยะกิจไพบูลย์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายกรกรรณกฤษณ์ โฆษิตภูมิอมรกุล อาลัว อาสัว ทราเวล สมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวและเตรียมการต้อนรับนักท่องเที่ยว ภายใต้กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จำนวน 2 ชุมชน ในระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการให้บริการการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว เพื่อเป็นการงานงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนและชุมชน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกินข้าวเซาเฮือนซะซอมโฮมสเตย์ และ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเขมราฐลุ่มน้ำโขง ซึ่งเป็นชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว พร้อมทั้งร่วมกิจกรรม DIY ของชุมชน โปรแกรมของชุมชนที่จัดรองรับนักท่องเที่ยว และให้คำแนะนำ คำติ คำชม แกชุมชน ดำเนินกิจกรรมโดย สำนักการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้งบประมาณโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบไปด้วย 4 จังหวัด ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ