สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

 ร่วมตอบแบบสำรวจ "เพื่อจัดทำแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการที่พักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"

กรมการท่องเที่ยว ขอความร่วมมือ สถานประกอบการที่พัก ร่วมตอบแบบสำรวจ "เพื่อจัดทำแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการที่พักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" ในกิจกรรมการยกระดับผู้ประกอบการภาคบริการท่องเที่ยวต้นแบบ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่มาตรฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

สามารถทำแบบสำรวจ ได้ที่ :  https://forms.gle/mSgd5PQyCS24gPBc7 หรือ สแกน QR CODE ด้านล่าง

กรมการท่องเที่ยว ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมให้ความคิดเห็นผ่านแบบสำรวจนี้ ทางโครงการจะใช้ข้อมูลนี้ เพื่อประโยชน์ทางวิชาการในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการภาคบริการท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย
.
#กรมการท่องเที่ยว #การรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย #การท่องเที่ยวไทย #การพัฒนาผู้ประกอบการที่พัก #ที่พักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม #กองพัฒนาบริการท่องเที่ยว