สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

น้ำตกใน อุบลราชธานี

1 อำเภอเขมราฐ มีน้ำตกที่เด่นๆ ดังนี้
น้ำตกถ้ำแตก
น้ำตกภูอ่าง
2 อำเภอโพธิ์ไทร มีน้ำตกที่เด่นๆ ดังนี้
น้ำตกแซใหญ่
น้ำตกวังแข้
3 อำเภอศรีเมืองใหม่ มีน้ำตกที่เด่นๆ ดังนี้
น้ำตกผาหลวง
น้ำตกสายรุ้ง
น้ำตกแหย่งช้างหัก
น้ำตกโบกลึก
น้ำตกแก่งใหญ่
แก่งจุการ
4 อำเภอโขงเจียม มีน้ำตกที่เด่นๆ ดังนี้
น้ำตกวัดถ้ำเหวสินชัย
แก่งห้วยหมากใต้
น้ำตกสร้อยสวรรค์
น้ำตกแสงจันทร์
น้ำตกทุ่งนาเมือง
น้ำตกห้วยพอก
น้ำตกผาโสก
น้ำตกถ้ำพวง
น้ำตกแซหัวแมว
5 อำเภอสิรินธร มีน้ำตกที่เด่นๆ ดังนี้
น้ำตกตาดโตน
6 อำเภอบุณฑริก มีน้ำตกที่เด่นๆ ดังนี้
น้ำตกห้วยทรายใหญ่
7 อำเภอนาจะหลวย มีน้ำตกที่เด่นๆ ดังนี้
น้ำตกห้วยหลวง
น้ำตกปะโอนละออ
น้ำตกสราลีภิรมย์
น้ำตกเกิ้งแม่ฟอง
แก่งศิลาทิพย์
แก่งกะเลา
8 อำเภอน้ำยืน มีน้ำตกที่เด่นๆ ดังนี้
แก่งลำดวน
น้ำตกวัดถ้ำบอน
น้ำตกจรวด
9 อำเภอน้ำขุ่น มีน้ำตกที่เด่นๆ ดังนี้
น้ำตกตาดไฮ
#อุบลราชธานี #มวนคักคักฮักอุบล #สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี 

ดูน้อยลง